Komerčné produkty vytvorené v SAŽP

DKČ - informačný systém pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia

Desk top informačný sýstém pre Windows XP a vyššie. Je založený na technológii "tenkého klienta" (DataSnap), pracujúci s databázou Oracle 10g. Aplikácia ošetruje správne konanie. Jedná sa o informačný systém strednej kategórie cca 50 formulárov, cca 150 tabuliek. Program obsahuje pokročilé vyhľadávanie, modul na tvorbu štatistických zostáv, systém automatizovanej aktualizácie, logovanie prístupov do databázy, správu užívateľov a systém hlásenia chýb.


IS Environmetálne záťaže - informačný systém (http://envirozataze.enviroportal.sk/)

Informačný systém strednej kategórie (cca 150 tabuliek - programátorské riešenie a grafický návrh mimo GIS časti), pracujúci so serverom Oracle 10g. Jedna sa o web aplikáciu vytvorenú na platforme ASP.NET. Aplikácia obsahuje moduly pre verejnosť a pre autorizovaných užívateľov, modul tvorby tlačových zostáv, modul web servisov, správu užívateľov a prepojenie na iné rezortné informačné systémy.


IS POPs perzistentné organické polutanty - informačný systém (http://pops.enviroportal.sk/)

Informačný systém lokalít s možným výskytom POPs látok vytvorený technológiou MVC framework,pracujúci so serverom Oracle 10g a postavený na platforme ASP.NET. Aplikácia obsahuje rýchle vyhľadávanie a modul tlačových zostáv.


IS PZPH predchádzanie závažným priemyselným haváriám - informačný systém

Prerábka staršieho informačného systém pôvodne vytvoreného technológiou intraweb. Aplikácia je určená výhradne pre autorizovaných užívateľov a obsahuje výkonné vyhľadávanie a modul tlačových zostáv. Stredná kategória - cca 80 tabuliek.


IS NTO nakladanie s ťažobným odpadom (http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/)

Správa prevádkovanie a aktualizácie informačného systému postaveného na platforme ASP.NET dodaného externou firmou. Stredná kategória - cca 70 tabuliek.


Zásuvné moduly pre Visual Studio 2008 - 2015

DevGenerator :
Analyzuje štruktúru databázových tabuliek a na jej základe generuje celý dátový modul v štýle n-layer desing s podporou automatizovaného testovania. Analyzuje štruktúru databázových tabuliek a na jej základe generuje celý dátový modul v štýle n-layer desing s podporou automatizovaného testovania.
EFGenerator :
Pracuje s modelom Entity Framework. Analyzuje jeho štruktúru a na jej základe generuje n-layer desing implementáciu prístupu k dátam.
ACL systém :
Access control list pre WebForms pracujúci s databázou Oracle 10g. Spravuje prístupové oprávnenia pre najpoužívanejšie servers controls componenty. Prístupové oprávnenia sú spravované pre každý formulár zvlášť, čím je zaručený minimálny dátový tok a vysoká rýchlosť celého systému. Správa ACL systému je riešená formou zásuvného modulu pre Visual Studio.
Memdership provider :
Implementácia membership funkcionality. Knižnica založená na štandardných abstraktných triedach ProviderBase NET framework-u. Obsahuje tri základné moduly - role provider, membership provider a profile provider. Pracuje s databázou oracle 10g.

Desing manuály:

Ajax a JQuery vo WebForms a MVC:
Príklady použitia a popis. Obsahuje štyri ukážkové projekty a manuál v rozsahu 45 strán.
ASP-NET-Routing:
Návod na použitie routovania pre WebForms ASP.NET. Obsahuje nástroj na generovanie seo url pre projekt IS EZ a manuál v rozsahu 13 strán.
Automatizované testovanie:
Návod na použitie automatizovaného testovania pre WebForms ASP.NET. Obsahuje ukážkový projekt a manuál v rozsahu 35 strán.
DataSnap deploy - IIS 7:
Návod na použitie DataSnap aplikácie v IIS 7. Obsahuje nástroj na test prítomnosti korektného zápisu servera v registroch a manuál v rozsahu 8 strán.
Test EF:
Návod na vytvorenie Entity Framework aplikácie s WebForms a s WCF servismi. Obsahuje osem ukážkových projektov a manuál pre použitie s WebForms v rozsahu 85 strán a manuál pre použitie s WCF servisom v rozsahu 10 strán.
Test Json:
Návod na použitie Json v aplikácii WebForms. Obsahuje ukážkový projektov a manuál v rozsahu 5 strán.
Test MVC:
Návod na vytvorenie MVC aplikácie vo Visual Studiu. Obsahuje tri ukážkové projekty a manuál v rozsahu 65 strán.
Test Mvvm - Wpf:
Návod na vytvorenie Wpf aplikácie s pomocou Mvvm vo Visual Studiu. Obsahuje solution s cca ôsmimi ukážkovými projektami a manuál v rozsahu 60 strán.
SazpUsersWcf:
Ukážkové projekty na overovanie a autorizáciu prístupu do aplikácie cez WCF servis. Ukážkové projekty sú pre WebForms, WinForms, a Api Windows (Delphi).
SharedLogin:
Návod na použitie zdielania prihlásenia pre WebForms. Obsahuje ukážkový projekt a manuál v rozsahu 11 strán.
VideoTest:
Rôzne technológie zobrazenia videa na web stránkach. Obsahuje ukážkový projekt a manuál v rozsahu 10 strán.
WCF technológie:
Windows Communication Foundation - úvod do použitia WCF servisov v ASP.NET. Obsahuje dva ukážkové projekty a manuál v rozsahu 23 strán.
XML a elektronický formulár:
Návod na vytvorenie a tlač elektronického formulára pre WinForms ASP.NET. Obsahuje ukážkovú aplikácia a manuál v rozsahu 17 strán.

Používané technológie:

- Object Pascall (Delphi)

- DataSnap (Object Pascall)

- C++ (len okrajove, tvorba drobných nástrojov)

- C#

- HTML

- XML

- GIMP (grafické riešenia)

- Adobe Photoshop Elements (grafické riešenia)

- Databáza Oracle 10g

- Microsoft SQL server (okrajove)

- Interbase (Firebird)

- WCF servisy + Web servisy (C#)

- WebForm, WinForm, MVC (C#)